Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Raport de activitate 2015

Raportul Anual

Comitetul Sectorial în Construcţii

2015

 

CHIŞINĂU, 29 ianuarie 2016


Comitetul Sectorial este parte a Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura construcţiilor (în continuare Comisie), cu rol consultativ, creat în scopul asigurării şi acordării suportului în promovarea intereselor ramurii construcţiilor în domeniul educaţional şi de formare profesională iniţială şi continuă.

Misiunea:

Susţinerea dezvoltării forţei de muncă flexibile, calificate şi competitive în contextul integrării europene şi cerinţelor pieţii forţei de muncă.

Obiective:

a)      ameliorarea dialogului social dintre parteneri în procesul de elaborare şi implementare a bazelor de reglementare a relaţiilor în domeniul formării profesionale la nivel de ramură;

b)      studierea tendinţelor internaţionale în domeniul dezvoltării ramurii şi formării profesionale în vederea orientării politicilor proprii spre acestea;

c)      contribuirea la dezvoltarea unei oferte de formare profesională solidă, relevantă şi corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei muncii;

d)      cooperarea cu alte comitete sectoriale ale ramurilor economiei naţionale pentru cercetarea tendinţelor pieţei muncii şi transferul de experienţe în domeniul dezvoltării sistemului de formare profesională;

e)      stabilirea parteneriatelor cu organizaţii similare, întreprinderi, instituţii de formare profesională din ţară şi de peste hotare.

Scopuri de viitor:

 • Elaborarea şi implementarea standardelor ocupaţionale axate pe competenţe;
 • Atragerea investiţiilor în vederea formării profesionale;
 • Asigurarea funcţionării eficiente a unui sistem de formare profesională receptiv la necesităţile pieţei muncii;
 • acordarea suportului pentru elaborarea şi validarea calificărilor şi curriculum-ului pentru instituţiile de formare profesională în ramură;

1 Activităţi

 1. Şedinţe ale CSC: 12.01.2015, 10.03.2015, 05.06.2015, 20.08.2015, 26.08.2015, 01.10.2015, 27.10.2015, 30.12.2015.
 2. Examinarea şi aprobarea de către CSC a SO pentru care vor fi elaborate SO.
 3. Plan de acţiuni în elaborarea SO.
 4. Elaborate 6 SO pentru profesile: maşinist la automacara, asfaltobetonist, placator cu plăci, tîmplar în construcţii, montator pereţi şi plafoane din ghips carton. Sunt la etapa publicării în M/O. Primele cinci SO au fost elaborate de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – cu suport bugetar în urma participării la licitaţie publică organizată de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei. SO pentru meseria montator pereţi şi plafoane din ghips carton a fost finanţat de către MDRC şi elaborat de către INCERCOM Î.S.
 5. Au fost create Grupuri de lucru pentru elaborarea PO şi SO.
 6. Au fost create Comisii pentru evaluarea şi validarea standardelor ocupaţionale.
 7. Au fost determinate Companiile şi propuse pentru conlucrare la elaborarea standardelor ocupaţionale.
 8. A fost întocmită lista muncitorilor din cadrul agenţilor economici, care au verificat PO.
 9. Implicarea Agenţilor economici la elaborarea calificărilor şi a Curriculelor.
 10. Prin Decizia Comitetului Sectorial nr.2 din 5 iunie 2015 au fost constituite 14 grupuri de lucru pentru validarea calificărilor profesionale.
 11. A fost examinat şi avizat de către CSC proiectul Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de excelenţă.
 12. La solicitarea Ministerului Educaţiei a fost discutat şi înaintat un demers privind delegarea a cîte un reprezentant al CSC în Comisiile de concurs pentru selectarea directorilor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar.
 13. Modificarea Codului Educaţiei (art.66). În legătură cu situaţia politică din ţară, schimbări de Guvern pe parcursul anului, au avut loc doar discuţii în cadrul seminarelor, conferinţelor, atelierelor de lucru la care au participat şi reprezentanţii Federaţiei.
 14. Guvernul a aprobat Hotărîrea cu privire la restructurarea reţelei de instituţii de învăţămînt profesional tehnic nr. 444 din 20 iulie 2015 (M.O. nr. 190-196 din 24.07.2015). Adoptarea Hotărîrii Guvernului cu privire la restructurarea reţelei de instituţii de învăţămînt profesional tehnic are drept scop consolidarea capacităţilor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic. Hotărîrea Guvernului este fundamentată pe recomandările formulate în Raportul de cartografiere elaborat de către Ministerul Educaţiei cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene Asistenţă tehnică, implementat de Agenţia de consultanţă GOPA. Hotărîrea Guvernului nominalizară stabileşte formarea Centrelor de excelenţă în domenii prioritare ale economiei naţionale; reorganizarea şcolilor de meserii – instituţii care nu se regăsesc în Codul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi reorganizarea prin absorbţie a patru şcoli profesionale cu rezultate slabe obţinute în procesul de cartografiere a reţelei de instituţii. Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr.444 din 20 iulie 2015 Guvernul a constituit 5 Centre de excelenţă în învăţămîntul profesional tehnic în domenii prioritare ale economiei naţionale, unul dintre care este în construcţii, pe baza Colegiului de construcţii din Chişinău. Centrele de excelenţă sînt instituţii din cadrul sistemului de învăţămînt profesional tehnic cu potenţial sporit în domeniile lor de competenţă, specializate în domeniile prioritare ale economiei naţionale, avînd atribuţii atît în domeniul prestării serviciilor educaţionale combinate pe nivelurile III, IV şi V ISCED, cît şi al dezvoltării capacităţilor sectorului de învăţămînt profesional tehnic, în vederea racordării acestuia la cerinţele pieţei şi la procesele de aplicare a inovaţiilor didactice şi tehnologice.
 15. La 15 iulie 2015 s-a desfăşurat atelierul de lucru cu subiectul: „Asumarea dialogului social pentru schimbarea viziunii asupra învăţământului profesional tehnic în domeniul construcţiilor din Republica Moldova”, eveniment organizat de către Proiectul de Asistenţă Tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova, la iniţiativa Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor. În cadrul atelierului au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Comitetului Sectorial din domeniul construcţiilor, reprezentanţii Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”, agenţii economici din domeniul construcţiilor, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic care oferă pregătire profesională în domeniul construcţiilor şi experţii proiectului de „Asistenţă Tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională în Republica Moldova”. Scopul principal al Atelierului a fost consolidarea dialogului social în domeniul formării profesionale în sectorul construcţiilor. Activitatea Atelierului s-a axat în mod special pe prezentarea activităţii Comitetului Sectorial, discutarea procesului de elaborare a Standardelor Ocupaţionale şi prezentarea rolului Centrului de Excelenţă în domeniul construcţiilor ca element al dialogului social în sistemul de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova. Printre alte subiecte discutate s-au numărat: dificultăţile de stabilire a parteneriatelor dintre agenţii economici şi instituţiile de învăţământ profesional, problema migraţiei muncitorilor din întreprinderi, pregătirii profesionale a muncitorilor care activează în companiile de construcţii, necesitatea formării continue a muncitorilor şi rolul Centrului de Excelenţă în consolidarea dialogului social, etc.  În rezultatul discuţiilor din cadrul Atelierului s-a decis continuarea activităţilor de apropiere a mediului economic din domeniul construcţiilor cu instituţiile de învăţământ profesional tehnic.
 16. Întîlnire cu Expert din Franţa, care ne-au propus pentru examinare şi colaborare un proiect de creare a unui Centru european de formare profesională în economia de energii în Republica Moldova, pe baza unei şcoli profesionale, scopul fiind instruirea tinerilor studenţi din diferite medii, tineri fără diplome de învăţămînt superior, sau arhitecţi, ingineri de construcţii, tehnicieni şi ai pregăti de a lucra în echipe în jurul proiectelor care urmează să fie puse în aplicare în timpul şcolarizării. În primele luni de şcoală: proiectele vor ţine de proiecte de renovare a clădirilor existente, mai apoi de experienţele dobîndite, design, pregătirea pentru construcţia unei clădiri. Totul a fost la nivel de discuţii.
 17. Colaborare cu Proiectul ADA, scopul fiind organizarea şi funcţionarea Centrului pentru formarea profesională în domeniul construcţiilor din Republica Moldova – creat pe baza Colegiului de Construcţii, pînă în prezent a fost creat grup de formarea formatorilor, instruiţi în cadrul proiectului, au fost certificate 8 persoane. A fost creat un grup de lucru pentru formarea mentorilor din 12 persoane, reprezentanţi ai Companiilor din Construcţii, care au fost instruiţi în cadrul proiectului, au fost testaţi, înmînate certificate. Mai rău ne-am prezentat la crearea grupurilor de lucru pentru instruirea profesiilor muncitoreşti fierar-betonist şi pietrar-zidar. Companiile din Construcţii nu au fost cointeresate pentru participarea angajaţilor săi la instruiri.
 18. La invitaţia Fundaţiei Europene pentru Instruire (ETF), reprezentanţii Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor au participat la Conferinţa regională privind Cadrul Naţional al Calificărilor - învăţarea reciprocă pentru calificări mai bune, care a avut loc la Batumi, Georgia. Conferinţa este parte a platformei Parteneriatului Estic 4 şi a fost găzduită de către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Georgia, Comisia Europeană şi Fundaţia Europeană de Instruire. La conferinţă au participat reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, parteneri sociali, inclusiv comitete sectoriale şi/sau organisme profesionale, universităţi sau agenţii specializate din cele şase ţări partenere: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina; persoane responsabile din partea Comisiei Europene, ETF şi Consiliul Europei. Din componenţa echipei Republicii Moldova au făcut parte persoane responsabile de elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) de la Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Profesional; Universitatea de Stat, Camera de Comerţ şi Industrie. Evenimentul a avut drept scop să faciliteze învăţarea reciprocă pentru cooperarea între cele 6 ţări participante, care au început să dezvolte Cadrului Naţional al Calificărilor şi sunt în diferite stadii de progres. Conferinţa a oferit posibilitatea de a face un schimb de experienţă şi de cunoştinţe în elaborarea şi implementarea CNC-lor şi modernizarea calificărilor, identificarea provocărilor comune, să ajute ţările să-şi planifice mai bine punerea în aplicare CNC, să cunoască cum să se ocupe cu sistemele moştenite din trecut şi să soluţioneze problemele legate de recunoaşterea învăţării non-formale şi informale, dar şi de a crea o reţea între participanţi. Toţi reprezentanţii echipei naţionale au contribuit cu informaţii relevante la prezentarea de ţară. Au fost menţionate şi înaintate priorităţile Republicii Moldova ce ţin de acest domeniu. Informaţiile obţinute în cadrul evenimentului şi experienţa ţărilor participante, vor fi utilizate în activitatea Comitetului Sectorial.
 19. La invitaţia Fundaţiei Europene pentru Instruire (ETF), reprezentanţii Federaţiei au participat la Conferinţa Internaţionala organizată de ETF „Procesul Torino 2015 - Dezvoltăm Competenţe Împreună”, care a avut loc la Torino, Italia. În componenţa echipei a fost Ministrul Educaţiei, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Federaţia Patronală „Condrumat”, care a reprezentat şi Comitetul sectorial în ramura construcţii, reprezentanţi ai Comitetelor sectoriale din agricultură şi industria alimentară, precum şi reprezentantul Comitetului sectorial în industria nealimentară.  Fundaţia Europeană pentru Instruire (ETF) este o agenţie specializată a Uniunii Europene, obiectivul căreia este de a contribui la dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi a competenţelor persoanelor prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare profesională din ţările partenere. ETF ajută ţările în tranziţie şi în curs de dezvoltare pentru a valorifica potenţialul capitalului lor uman prin reforma sistemelor de educaţie şi de formare pe piaţa forţei de muncă în cadrul politicii europene, sprijină factorii de decizie politică pentru a efectua analize eficiente, cu scopul de a proiecta şi implementa politici publice bune pentru nevoile lor specifice. La fiecare doi ani, ETF invită ţările partenere pentru a face bilanţul progreselor în cadrul politicilor lor de competenţe şi vocaţional tehnice. Această monitorizare politică bienală de progres reprezintă obiectivul Procesului de la Torino, care a fost lansat în anul 2010. La conferinţă au participat factori de decizie politică, parteneri sociali din ţările partenere, oficiali şi academicieni din ţările partenere ETF, instituţiile UE, experţi din ETF, comunitatea internaţională de experţi în domeniul formării vocaţional tehnice şi alte organizaţii internaţionale, care au abordat împreună problema necesităţii de dezvoltare a competenţelor. Informaţiile obţinute în cadrul evenimentului şi experienţa ţărilor participante, precum şi prevederile Declaraţiei „Procesul Torino 2015 - Dezvoltăm Competenţe Împreună”, vor fi utilizate în activitatea Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” şi a Comitetului Sectorial.
 20. A fost reales un membru al CSC.
 21. Avize în adresa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei.
 22. Participarea în grupul de lucru al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru elaborarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, aprobar prin Hotărîrea Guvernului nr.425 din 3 iulie 2015.
 23. Comitetul Sectorial cu regularitate completează Registrul de evidenţă a elaborării standardelor ocupaţionale.
 24. Comitetul Sectorial a participat activ la toate activităţile organizate de structurile interesate din ţară şi internaţionale: întruniri, seminare, vizite de studiu, activitate permanentă în cadrul Grupurilor de lucru şi alte activităţi legate de activitatea Comitetului Sectorial.
 25. Pe pagina web a Federaţiei „CONDRUMAT” la rubrica „comitetul sectorial” cu regularitate sunt plasate comunicate privind evenimentele importante ce ţin de activitatea Comitetului şi diverse anunţuri. Pagina web este sistematic actualizată.

 

2           Comitetul Sectorial în activitatea sa colaborează  cu mai mulţi parteneri:

 1. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
 2. Ministerul Educaţiei
 3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
 4. Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP)
 5. Proiectul „Fundaţia Internaţională „Liechtenstein Development Service” (LED)
 6. Proiectul Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova
 7. Fundaţia Europeană de Formare Profesională (ETF)
 8. Federaţia „SINDICONS”
 9. Comisia ramurală consultări şi negocieri colective

10.  Proiectul ADA “Centrul de formare profesională în domeniul construcţiilor”,

11.  Comitetul Sectorial în Construcţii din România

12.  Institutul de cercetări în Construcţii „INCERCOM”

13.  Confederaţia Naţională a Patronatelor din Republica Moldova

14.  Companii din sectorul Construcţiilor

15.  Colegiul de Construcţii

16.  Instituţii de învăţămînt secundar profesional

17.  Universitatea Politehnică din Republica Moldova

 

Ce respect,

Lidia BARBUROŞ

Preşedinte al Comitetului Sectorial

pentru formare profesională în ramura construcţiilor