Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Consiliul Național pentru Calificări a aprobat 5 Standarde de calificare pentru formarea profesională conform cerințelor pieței muncii...
22.12.2020

 

La 21 decembrie Ministrul Lilia Pogolșa a prezidat ședința Consiliului Național pentru Calificări, care are misiunea de a acorda sprijin consultativ Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în scopul realizării politicilor educaționale din domeniul Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova.

În debutul discuțiilor, ministrul Lilia Pogolșa a apreciat activitatea prodigioasă a Consiliului Național pentru Calificări, remarcând faptul că pe parcursul anului 2020 au fost examinate mai multe proiecte de acte normative elaborate în scopul dezvoltării Cadrului Național al Calificărilor și corelării acestuia la Cadrul European al Calificărilor (EQF) și Cadrul de calificări pentru Spațiul european al învățământului superior (QF-EHEA).

Dna Ministru a remarcat că în anul curent au fost examinate și propuse spre aprobare 33 de standarde de calificare și a mulțumit membrii Consiliului pentru implicare și colaborare eficientă, subliniind că rămâne a fi imperios necesară menținerea dialogului continuu, flexibil, dinamic cu toți partenerii de dezvoltare. „Doar așa vom asigura calitatea formării profesionale precum și transparența, credibilitatea și compatibilitatea sistemului național de educație și de formare profesională cu cel european”, a menționat ministrul Lilia Pogolșa.

În cadrul ședinței membrii Consiliului Național pentru Calificări au examinat proiectele a 5 Standarde de calificare (Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, Instalator pentru sisteme termice solare, Controlor produse alimentare, Tehnician în panificație și patiserie, Tehnician protecția mediului (tehnician ecolog)), elaborate de către grupurile de lucru, la solicitarea partenerilor de dezvoltare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în cadrul Proiectelor „Inițiative pentru dezvoltarea competențelor în domeniul energiei solare”, implementat de Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED), „Promovarea învățământului profesional tehnic (ÎPT) pentru o economie verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și ,,Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)”, cu implicarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic și reprezentanților pieței muncii, validate de Comitetele sectoriale de ramură și coordonate cu ministerele de resort: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Dna Natalia Grîu, Secretarul de stat, prezentă la ședința Consiliului Național pentru Calificări  a menționat că pentru a forma specialiștii de care are nevoie economia națională, avem nevoie de un dialog dinamic cu angajatorii și Standardele de calificare sunt acele acte normative, elaborate în colaborare cu reprezentanții pieței muncii și conțin anume acele competențe profesionale pe care le solicită angajatorul de la absolvenții sistemului de formare pentru exercitarea funcției/ocupației respective pe piața muncii și conțin acele rezultate ale învățării care duc la achiziționarea competențelor date.

         În baza acestor Standarde de calificare sunt elaborate sau actualizate periodic Curriculula programelor de formare profesională pentru obținerea calificărilor respective.

Menționăm că în procesul de elaborare, consultare și validare a standardelor de calificare au fost implicați peste 95 de parteneri sociali, din 3 domenii de formare profesională: Construcții și Inginerie civilă, Științele mediului înconjurător și Prelucrarea alimentelor.

Dna Tatiana Gherștega, șef Direcție Cadrul Național al Calificărilor a menționat că avem nevoie de mai multă cooperare între pârțile interesate, o cooperare care să fundamenteze încredere reciprocă, respect şi transparență, mulțumind tuturor partenerilor sociali, inclusiv membrilor grupurilor de lucru pentru consolidarea eforturilor și implicare în realizarea procesului de reforme a sistemului de educație și formare profesională.

De menționat că la baza fiecărui standard de calificare a stat Standardul ocupațional, care conține competențele profesionale solicitate de piața muncii conform rigoriilor tehnologiilor moderne.

 La ședință au participat membrii Consiliului Național pentru Calificări - persoane delegate de către partenerii sociali: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecței Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM), Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional, Camera de Comerț și Industrie (CCI), Confederația Națională a Patronatelor, Comitete sectoriale pentru formare profesională, instituții de învățământ superior, instituții de învățământ profesional tehnic, ONG-uri, parteneri de dezvoltare, instituţii, organizaţii active în domeniu.