Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Descentralizarea procesului de autentificare, recunoaștere și echivalare a actelor de studii și rolul instituțiilor de învățământ în dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova
06.09.2018

Condiția obligatorie pentru integrarea învățământului național în spațiul unic european este racordarea sistemului național al educației și formării profesionale la cerințele europene. Corelarea în acest scop a Cadrului Național al Calificărilor cu Cadrul European al Calificărilor va asigura transparența și credibilitatea sistemului național de învățământ, va spori încrederea în calitatea rezultatelor învățării și va contribui la recunoașterea internațională a calificărilor obținute în sistemul național de educație și de formare profesională.

În acest context, pentru Republica Moldova, dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor este o necesitate şi o prioritate. Implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor de către furnizorii serviciilor educaționale asigură calitatea rezultatelor învățării dobândite de către absolvenții programelor de formare profesională, reprezentate prin cunoștințe, aptitudini, autonomie și responsabilitate, care corespund competențelor profesionale solicitate pe piața muncii națională și internațională.

Modernizarea sistemului de formare profesională și ajustarea calificărilor permite cetățenilor să se adapteze, în contextul schimbărilor tehnologice în toate domeniile economiei, la pieței muncii. Parteneriatul dintre sistemul educaţional şi piaţa muncii contribuie la generarea unei oferte educaționale în corespundere cu cererea de calificări pentru piața forței de muncă de azi și de mâine. Promovarea dialogului cu societatea civilă și cu mediul de afaceri pentru stabilirea domeniilor de interes comun și pentru rezolvarea problemelor educaționale și comunitare este unul din obiectivele de bază ale implementării și dezvoltării Cadrului Național al Calificărilor. În acest context, Direcția Cadrul național al calificărilor, Direcțiile de profil din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării depun eforturi conjugate pentru a atrage partenerii educaționali și societatea civilă în dezbateri constructive privind cadrul de politici promovat în domeniul educației și formării profesionale. În scopul realizării acestor obiective au fost organizate și desfășurate un ciclu de Seminare regionale de instruire și promovare a dialogului social cu partenerii educaționali la care au participat cca 300 de persoane: rectori și prorectori ai instituțiilor de învățământ superior, directori și directori adjuncți ai instituțiilor învățământ profesional tehnic, șefi de departamente de studii din cadrul instituțiilor de învățământ, șefi şi specialişti ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului responsabili de recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, manageri ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic etc. Aceste seminare regionale s-au desfășurat în cadrul Universităților de Stat „Alecu Russo” din Bălți, „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și a Universității Tehnice a Moldovei.

Participând la evenimentul desfășurat la Universitatea Tehnică a Moldovei, Angela Cutasevici, Secretar de stat, a menționat că Guvernul Republicii Moldova și, respectiv Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, acordă atenţie sporită calităţii educației, formării profesionale a specialiștilor înalt calificaţi capabili să se încadreze efectiv pe piața muncii și să contribuie eminamente la dezvoltarea economiei naționale. În acestă ordine de idei, Cadrul Național al Calificărilor vine să contribuie la dezvoltarea unei culturi a calității în instituțiile de educație și formare profesională, să asigure relevanța și transparența sistemului național de formare profesională.

Totodată, în cadrul seminarelor s-a discutat mecanismul recunoașterii și echivalării rezultatelor învățării, prin prisma Cadrului Național al Calificărilor, a actelor de studii și calificărilor obținute în sistemul național de educație, ceea ce facilitează angajarea în câmpul muncii sau continuarea studiilor peste hotare, precum și posibilitatea recunoașterii și echivalării calificărilor obținute în străinătate. Acest lucru este de o deosebită însemnătate pentru cetățenii Republicii Moldova care revin acasă și sunt dispuși să se angajeze pe piața muncii sau să continue studiile în sistemul național de educație.

A fost diseminată informația referitor la facilitarea procesului de autentificare, recunoaștere și echivalare a calificărilor, modificarea cadrului normativ și delegarea procesul de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate către Organele locale de specialitate în domeniul învățământului, pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, către Centrele de excelență - pentru învățământul profesional tehnic și către instituțiile de învățământ superior - pentru învățământul superior.

Procedura de autentificare a actelor de studii pentru cetățenii R Moldova care pleacă din țară pentru continuarea studiilor sau pentru angajarea în câmpul muncii a fost delegată Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE), totodată a fost ajustat cadrul normativ prin care, inclusiv, a fost redus considerabil termenul de examinare a actelor depuse.

Trebuie menționat faptul, că urmare a numeroaselor solicitări de la beneficiarii serviciilor educaționale, titulari ai actelor de studii obținute ca rezultat al promovării unui program de studii sau de formare profesională, corespunzător unor standarde educaționale din perioada de până la aprobarea Codului Educației (2014), precum și de la angajatori  și furnizori de educație și formare din țară și de peste hotare, de la structurile internaționale implicate în recunoașterea actelor de studii și a calificărilor profesionale, a fost modificată Anexa nr.3 la Hotărârea de Guvern 1016 din 23 noiembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova”, prin care au fost echivalate calificările obținute în sistemul național de educație până la aprobarea Cadrului Național al Calificărilor și calificările din sistemul actual de educație.

Racordarea actelor de studii obținute de beneficiari în perioada anterioară aprobării Codului Educației, la nivelurile sistemului actual al învățământului, permite titularilor actelor de studii și a calificărilor respective accesul la alt nivel de formarea profesională inițială și continua, ceea ce ar spori angajabilitatea acestora, posibilitatea dezvoltării carierei profesionale, ar facilita mobilitatea academică și profesională pe plan național și internațional.  

”Echivalența calificărilor anterioare cu cele actuale este un instrument pentru debirocratizarea procedurilor de recunoaștere a calificărilor și facilitarea angajării pe piața muncii și totodată asigurarea accesului la continuarea studiilor”, a menţionat în cadrul întrunirilor dna dr. Tatiana Gherștega, șefa Direcției Cadrul național al calificărilor al MECC.

Asigurarea transparenței procesului de autentificare, recunoaștere și echivalare a actelor de studii și calificărilor reprezintă una din prioritățile de bază pentru cooperarea europeană în domeniul educației. Totodată, luându-se în consideraţie creșterea fluxurilor de migrație către și dinspre Uniunea Europeană, astăzi ca niciodată sunt necesare o mai bună înțelegere și o recunoaștere echitabilă a calificărilor obținute de conaționalii noştri.

Astfel, sporeşte nivelul de încredere, înțelegere și cooperare interinstituţională, fapt ce facilitează traseul profesional a beneficiarilor de servicii educaționale, motivează avansarea profesională/de carieră a specialiştilor formaţi – toate fiind în concordanță cu priorităţile Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”.