Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Elaborarea calificărilor pentru învățământul profesional tehnic și superior bazate pe rezultatele învățării - elementul care contează
04.07.2018

 

Una din prioritățile Guvernului Republicii Moldova și, respectiv, a Ministerului Educații, Culturii și Cercetării este calitatea educației, calitatea formării specialiștilor capabili să se încadreze pe piața muncii și să contribuie la dezvoltarea economiei naționale.

Cadrul Național al Calificărilor vine să contribuie la dezvoltarea unei culturi a calității în instituțiile de educație și formare profesională, să asigure transparența și încrederea în sistemul național de formare profesională. Direcția Cadrul Național al Calificărilor a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării este structură națională de coordonare a Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova, responsabilă de dezvoltarea acestuia cu implicarea tuturor actorilor interesați în formare de cadre calificate pentru piața muncii.

În elaborarea, avizarea și aprobarea calificărilor vor fi antrenați toți partenerii sociali, inclusiv Centrul Repulican de Dezvoltare a Instituțiilor de Învățământ Profesional din cadrul Institutului de Științe ale Educației, instituțiile de învățământ profesional de toate nivelurile, angajatorii, Comitetele sectoriale, Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, sindicatele de ramură ș.a.  

În context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, de comun cu ETF (European Training Foundation), a organizat, pe 27 și 28 iunie curent, în cadrul Institutului de Științe ale Educației și Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” din Chișinău, sesiuni de instruire pentru partenerii sociali – reprezentanți ai instituţiilor de învățământ superior, profesional tehnic și ai mediului de afaceri în domeniile educație, TIC, agronomie și medicină.

Instruirea membrilor grupurilor de lucru implicați în elaborarea calificărilor este o investiție superioară în dezvoltarea capitalului uman, cu impact asupra creșterii calității actelor normative și standardelor de calificare elaborate. Strategia de dezvoltare a resurselor umane în domeniul elaborării calificărilor urmărește, printre altele, dezvoltarea unui eșantion de experți în domeniu, prin intermediul cărora să fie diseminate și fortificate competențele de elaborare, revizuire și adaptare a calificărilor conform noii Metodologii de elaborare a calificărilor bazată pe ultimele recomandări ale Consiliului UE.

Programul de formare este orientat spre perfecționarea profesională a membrilor grupurilor de lucru în vederea dezvoltării calificărilor, spre complementarea rolurilor și competențelor pe care trebuie să le dețină acestea și care derivă din sprijinirea şi asimilarea valorilor europene în domeniul elaborării calificărilor, diminuarea şi lichidarea deficiențelor de necorespundere între calificările de diferit nivel, axate pe rezultate ale învățării, actualizarea calificărilor existente și racordarea lor la cerințele actuale și de perspectivă; informarea cu referire la actele normative în vigoare și recomandările europene, precum și bunele practici din domeniul de referință, racordarea procesului de elaborare și dezvoltare a calificărilor la nevoile de azi și de perspectivă a pieței muncii și a angajatorilor, a subliniat dna Tatiana Gherștega, șefa Direcției Cadrul Național al Calificărilor.

 

Formarea experților reprezintă în sine un ansamblu de procese organizate în vederea educaţiei recurente sau compensatorii, dezvoltarea aptitudinilor, lărgirea orizontului de cunoștințe, ameliorarea sau înnoirea calificării tehnice ori profesionale, formarea unor noi orientări care fac posibilă evoluția aptitudinilor şi comportamentelor într-o dublă perspectivă: de dezvoltare integrală a personalității umane şi de participare la dezvoltarea și armonizarea Cadrului Național al Calificărilor.

Atât la nivel european, cât și la nivel național, se remarca importanța din ce în ce mai mare acordată armonizării calificărilor și corespunderii nivelelor de calificare a sistemului național de formare cu Cadrul European al Calificărilor.

Carmo Gomes, expert pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul ETF, a menționat despre recomandările Parlamentului și Consiliului UE referitoare la racordarea Cadrelor Naționale ale Calificărilor, aprobate țările membre a UE la Cadrul European al Calificărilor, deoarece:

 • multe țări au caracteristici și rezultate diferite ale sistemelor educaționale și de formare profesională continuă;
 • este necesar de a asigura libertatea de circulație a cetățenilor UE;
 • recunoașterea și relevanța calificărilor pentru nevoile pieței muncii, deoarece statele membre ale UE nu pot evalua calificările fiecărui cetățean, dar nici nu au încredere reciprocă în toate calificările.

În acest context, a fost elucidată importanța implementării și dezvoltării Cadrului Național al Calificărilor în calitate de:

 • instrument pentru clasificarea calificărilor într-o manieră ierarhică structurată (pe tipuri și nivele);
 • meta-cadru structurat pe 8 nivele, inclusiv descriptori de nivel special (organizați într-o complexitate ierarhică);
 • instrument pentru racordarea într-un cadru unic al educației generale/preuniversitare, învățământul profesional tehnic și învățământul superior;
 • mod de stabilire a rezultatelor învățării în termeni de cunoștințe, abilități, autonomie și responsabilitate pentru descrierea calificărilor și nivelurile acestora;
 • instrument ca procesele de referință din cadrul național de calificări să poată fi racordate la calificările din țările europene.

Totodată necesitatea elaborării și dezvoltării Cadrului Național al Calificărilor este determinată de necesitatea asigurării transparenței, permeabilității, învățării pe tot parcursul vieții, progresului, încrederii în valabilitatea calificărilor acordate de sistemul de educație din Moldova.

Având la dispoziție diferite tipuri de calificări elaborate cu implicarea principalilor parteneri sociali și părți interesate în proiectarea, actualizarea și furnizarea de calificări, bazate pe rezultatele învățării, vizibile în certificate și diplome putem aplica mecanisme clare și solide de asigurare a calității pentru a decide cu privire la calificările care vor deveni parte a cadrului European al Calificărilor.

Dna Carmo Gomes a menționat faptul că Direcția Cadrul Național al Calificărilor, în termini record, a făcut pași concreți prin faptul că:

 • în Moldova a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova;
 • a fost aprobată Metodologia de elaborare a calificărilor bazate pe rezultate ale învățării, care prevede o abordare nouă în procesul de elaborare a calificărilor – elaborarea calificărilor într-un domeniu de formare profesională pe verticală, de la nivelul 3 al CNC până la nivelul 8, ceea ce va asigura ca rezultatele învățării de la diferite nivele de formare, să nu se suprapună;
 • a fost aprobat Conceptul tehnic al Registrului Național al Calificărilor din RM;
 • a fost descentralizat procesul de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii realizate în străinătate;
 • a fost delegat către CTICE procesul de autentificare a actelor de studii eliberate în sistemul educațional din Republica Moldova;
 • dezvoltarea calificărilor urmează a fi realizată prin intercalarea rezultatelor învățării pe nivelele de calificare pe verticală, pentru a asigura continuitatea și pentru a preveni supracalificarea;
 • calificărilor naționale vor fi racordate la ultimele recomandări ale Parlamentului și Consiliului UE și respective la Cadrul European al Calificărilor (EQF).

Procesul de referință la EQF include:

 • implementarea rezultatelor învățării, dezvoltând în același timp calificările și realizând programe, inclusiv metode de evaluare ajustate;
 • utilizarea mecanismelor relevante de asigurare a calității (criterii clare și monitorizare periodică);
 • validarea mecanismelor de învățare non-formală și informală deschisă pentru toate tipurile de procese de învățare;
 • implicarea părților interesate și participarea activă a partenerilor educaționali;
 • calificări relevante pentru economie și pentru persoanele fizice.

Pornind de la faptul că elaborarea și dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor se adresează tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă, sex, religie, apartenență politică, ideologică sau etnică, în vederea dezvoltării libere a personalității şi adaptării ei la viața social-economică a țării acest proces este extrem de actual și necesar.

Iar o calificare bine concepută:

 • este o calificare actuală, adecvată nevoilor elevilor/studenților, pieței forței de muncă și societății;
 • este o calificare realistă bazată pe rezultate ale învățării;
 • este o calificare bine descrisă în termeni de cunoștințe, abilități, autonomie și  responsabilitate, criterii de evaluare, în conformitate cu standardele aprobate pentru descrierea calificării.

Asigurarea caracterului anticipativ şi a continuității în dezvoltarea calificărilor care să corespundă cerințelor unei economii în dezvoltare, precum și a condițiilor de schimbare rapidă a sistemului de învățământ, cu mobilizarea şi valorificarea tuturor mijloacelor de informare și de implementare disponibile în limitele instituționale şi noninstituţionale este principiul de bază abordat de Direcția Cadrul Național al Calificărilor a reiterat în cadrul prezentării dna Viorica Condruc, consultant principal.

Obiectivul sesiunilor de instruire a fost realizat - pregătirea de experți capabili să contribuie la dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor prin elaborarea de standarde de calificare, axate pe rezultatele învățării, care să asigure formarea de specialiști competenți și competitivi pentru piața muncii, care la rândul său să contribuie la dezvoltarea durabilă a societății, participanții fiind certificați corespunzător.