Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Termeni de referinţă pentru Specialistul principal metodist și Specialistul coordonator al Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional (CRDÎP)
03.11.2017

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării este actualmente plenar angajat în modernizarea învățământului profesional tehnic. Un rol important în cadrul acestei reforme îl au instituții capabile să implementeze politicile elaborate de către minister.

Astfel, prin Ordinul ME nr. 835 din 17 decembrie 2008 în cadrul Proiectului de asistenţă tehnică a ME „Perfecţionarea sistemului de instruire şi formare profesională”, implementat de HIFAB International” a fost creat Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Pprofesional (CRDÎP).

Instituția activează în Cadrul Institutului de Științe ala Educației, având misiunea de a promova și dezvolta cadrul de politici educaţionale şi ştiinţifico-metodologice în domeniul învăţământului profesional tehnic.

În acest context, obiectivul general inclus în Termenii de referinţă pentru Specialistul principal metodist și Specialistul coordonator al CRDÎP este de a asigura legătura permanentă dintre sistemul de învăţământ profesional tehnic şi necesităţile pieţei muncii prin asigurarea transferului cerințelor de competenţe necesare pentru sistemul de educație și formare profesională.

Specialistul principal metodist al CRDÎP va contribui la realizarea obiectivului general prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

1. Promovarea şi realizarea dialogului social cu ministerele de resort, agenții economici, instituțiile de învățământ, cercetare, publice și private, în vederea identificării oportunităţilor de dezvoltare și modernizare a învăţământului profesional tehnic;

2. Asigurarea suportului informaţional și analitic aferent proceselor de elaborare, monitorizare și evaluare a impactului produselor curriculare;

3. Susţinerea şi coordonarea proceselor de elaborare a standardelor ocupaţionale, curricula pentru meserii/profesii, ghidurilor metodologice, auxiliarelor etc;

4. Sprijinirea și coordonarea activităților referitoare la Comitetele Sectoriale;

5. Coordonarea şi ghidarea procesului de implementare a documentelor/produselor curriculare elaborate/revizuite;

6. Susţinerea formării continue pentru cadrele didactice de specialitate din sistemul de învățământ profesional tehnic.

Specialistul coordonator al CRDÎP va contribui la realizarea obiectivului general prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

1. Participarea la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi actualizarea politicilor de dezvoltare a sistemului de învăţământ profesional;

2. Oferirea de consultanţă, sprijin documentar şi metodologic, expertizare de specialitate în domeniul învăţământului profesional;

3. Coordonarea activităților de mentenanță a portalului național al ÎPT www.ipt.md;

4. Coordonarea activităților de elaborare şi implementare a metodologiilor de ghidare / orientare profesională şi consiliere a carierei;

5. Sistematizarea informațiilor referitoare la activitatea zilnică, lunară, trimestrială, semestrială şi anuală desfăşurată în cadrul Centrului;

6. Întocmirea și evidența rapoartelor, notelor informative, altor documente, referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul Centrului.

 

Calificări şi competenţe

Studii:

- Superioare, preferabil în domeniul educaţiei;

- Studiile de master/doctorat în domeniu reprezintă un avantaj;

- Stagii de perfecţionare profesională în domeniu.

Experienţă profesională:

- Minimum 7 ani de experiență în domeniul formării profesionale;

- Experiență în elaborarea studiilor, evaluărilor și a rapoartelor în domeniul educațional.

Competențe:

- Cunoaşterea legislaţiei şi a politicilor în domeniul învăţămîntului profesional tehnic;

- Cunoașterea legislației în domeniul educaţiei;

- Cunoașterea limbii române (comunicare orală şi scrisă);

- Cunoaşterea limbii engleze va prezenta un avantaj.

Abilităţi solicitate:

- Gândire analitică

- Lucru în echipă şi individual

- Expunere succintă şi coerentă a informaţiei

- Lucru eficient în termeni restrânşi.

Condiţii de activitate:

- Expertul activează în subordonarea directă a Directorului CRDÎP;

- Activitatea este desfăşurată în cadrul ÎȘE;

- Regimul de activitate: full time sau part time;

- Specialiștii vor beneficia de un salariu de funcție conform HG nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, precum și de alte mijloace din proiectele implementate de către CRDÎP.

Candidații interesați vor prezenta o scrisoare de motivare precum și un CV din care să reiasă experiența de lucru relevantă până pe data de 01 decembrie 2017 la următoarea adresă de e-mail a Centrului:  crdipmd@gmail.com și în copie Direcției Învățământ Profesional Tehnic al Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării silviu.gincu@edu.md

Informații suplimentare la nr. de telefon 069079422 și la: http://www.ipt.md/ro/crdip#contacte