Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Planul de lucru al Comitetului Sectorial în Construcţii 2017

Descărcaţi PDF

 

Comitetul Sectorial este parte a Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura construcţiilor (în continuare Comisie), cu rol consultativ, creat în scopul asigurării şi acordării suportului în promovarea intereselor ramurii construcţiilor în domeniul educaţional şi de formare profesională iniţială şi continuă. 

Misiunea:  

Susţinerea dezvoltării forţei de muncă flexibile, calificate şi competitive în contextul integrării europene şi cerinţelor pieţii forţei de muncă.

Obiective:

a)      ameliorarea dialogului social dintre parteneri în procesul de elaborare şi implementare a bazelor de reglementare a relaţiilor în domeniul formării profesionale la nivel de ramură;

b)      studierea tendinţelor internaţionale în domeniul dezvoltării ramurii şi formării profesionale în vederea orientării politicilor proprii spre acestea;  

c)      contribuirea la dezvoltarea unei oferte de formare profesională solidă, relevantă şi corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei muncii;

d)     cooperarea cu alte comitete sectoriale ale ramurilor economiei naţionale pentru cercetarea tendinţelor pieţei muncii şi transferul de experienţe în domeniul dezvoltării sistemului de formare profesională;

e)      stabilirea parteneriatelor cu organizaţii similare, întreprinderi, instituţii de formare profesională din ţară şi de peste hotare.

Scopuri de viitor:

  • Elaborarea şi implementarea standardelor ocupaţionale axate pe competenţe;
  • Atragerea investiţiilor în vederea formării profesionale;
  • Asigurarea funcţionării eficiente a unui sistem de formare profesională receptiv la necesităţile pieţei muncii;
  • acordarea suportului pentru elaborarea şi validarea calificărilor şi curriculum-ului pentru instituţiile de formare profesională în ramură;

1         Introducere

Reieşind din activităţile realizate în 2016, Comitetul Sectorial în Construcţii îşi planifică în anul 2017 o continuare a activităţilor iniţiate şi iniţierea activităţilor noi ce ar contribui la consolidarea şi dezvoltarea sectorului.

În scopul realizării obiectivelor, comitetul îşi propune să continue iniţiativa anilor precedenţi de a promova ideea definirii statutului comitetelor sectoriale, menţionat printr-un act legislativ.

2         Activităţi

Astfel, pentru anul 2017, Comitetul Sectorial în Construcţii, îşi propune următoarele activităţi:

a.     Cadrul normativ şi legislativ:

-       Participarea la elaborarea Legii cu privire la comitetele sectoriale;

-       Promovarea legii privind statutul comitetelor sectoriale;

b.     Formarea profesională a angajaţilor din domeniu:

-       Dezvoltarea în continuare a Comitetului Sectorial în Construcţii în scopul reprezentării intereselor de instruire şi formare profesională;

-       Perfecţionarea continuă a cadrelor din domeniu, în cadrul mecanismelor create prin dialogul tripartit;

-       Colaborare cu Fundaţia Europeană de Formare Profesională (ETF) în domeniul formării profesionale;

-       Colaborare cu LED în domeniul formării profesionale şi anume:

1.       Elaborarea sarcinilor pentru probele practice

2.       Organizarea examenului de calificare extern

3.       Simularea examenului de calificare cu 3 şcoli profesionale în cadrul companiilor

4.       Certificarea competenţelor profesionale în domeniul construcţiilor

5.       Organizarea seminarelor/atelierelor de lucru pentru agenţi economici şi şcoli profesionale

6.       Organizarea seminarelor/atelierelor de lucru pe niveluri (muncitori şi ingineri) referitor la cadrul normativ-reglator şi management şi contabilitate.

-       Stabilirea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ în scopul implicării elevilor în activitatea practică;

c.      Asigurarea ramurii cu standarde ocupaţionale calitative şi suficiente la număr:

-       Atragerea donatorilor internaţionali pentru elaborarea a 5 standarde ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti;

-       Determinarea meseriilor pentru care vor fi elaborate standardele ocupaţionale;

-       Crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaţionale;

-       Coordonarea activităţilor de elaborare a standardelor ocupaţionale;


Registrului de evidenţă a Standardelor Ocupaţionale Elaborate

-       Completarea registrului cu informaţia curentă;

d.     Elaborare de produse curriculare:

-       Participarea la elaborarea Calificărilor (recomandarea experţilor din domeniu, ce practică meseriile corespunzătoare);

-       Participarea la elaborarea Curriculumului (recomandarea experţilor, reprezentanţi ai agenţilor economici);

e.      Participare la elaborarea studiilor:

-       Colectarea informaţiei de la agenţii economici privind forţa de muncă necesară;

-       Furnizarea informaţiei colectate structurilor de resort în scopul ajustării pieţei forţei de muncă.

3         Rezultate

a.     Trei vizite internaţionale de studiu în scopul stabilirii parteneriatelor şi consolidării comitetului sectorial;

b.     Adoptarea Legii cu privire la profesiile muncitoreşti şi statutului comitetelor sectoriale;

c.      Elaborarea a cel puţin 5 standarde ocupaţionale;

d.     Registrul de evidenţă a SO elaborate;

4         Cooperarea cu alţi actori de bază şi parteneri

În scopul atingerii obiectivelor propuse, Comitetul Sectorial în Construcţii îşi propune fortificarea şi stabilirea parteneriatelor cu următoarele instituţii:

a. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

b.Ministerul Educaţiei;

c. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;

d.Proiectul „Fundaţia Internaţională „Liechtenstein Development Service” (LED);

e. Proiectul Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova;

f.  Fundaţia Europeană de Formare Profesională (ETF);

g. Federaţia „SINDICONS”;

h.Comisia ramurală consultări şi negocieri colective;

i.Comitetul Sectorial în Construcţii din România;

j.   Institutul de cercetări în Construcţii „INCERCOM”;

k.Confederaţia Naţională a Patronatelor din Republica Moldova;

l.   Companii din sectorul Construcţiilor;

m.                   Centrul de excelenţă din domeniul construcţii;

n.Instituţii de învăţămînt secundar profesional;

o.Universitatea Politehnică din Republica Moldova.

5         Planul/Programul întrevederilor planificate pentru anul 2017

Data

Agenda prevăzută

Ianuarie 2017

·         Aprobarea meseriilor pentru elaborarea Standardelor Ocupaționale pentru 5 profesii;

·         Comentarii la legea cu privire la comitetele sectoriale;

·         Colectarea informaţiei privind piaţa forţei de muncă;

·         Modificarea Registrului de evidenţă a SO;

Aprilie 2017

·         Identificarea donatorilor pentru elaborarea standardelor;

·         Termeni de Referință și crearea unui grup de lucru care are drept sarcină de a elabora Standarde Ocupaționale pentru 5 profesii;

Mai 2017

·         Planificarea vizitelor de studii;

Iulie 2017

·         Aprobarea standardelor ocupaţionale

·         Participarea la elaborarea calificărilor şi curriculuim;

Seprembrie

2017

·         Stabilirea parteneriatelor de realizare a practicii elevilor;

·         Colectarea informaţiei privind piaţa forţei de muncă;

Noiembrie 2017

·         Sedinţă de totalizare;

·         Planificarea activităţilor pentru anul 2018.

 

Ce respect,

Lidia BARBUROŞ

Preşedinte al Comitetului Sectorial

În formare profesională în ramura construcţiilor