Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Planul Comitetului Sectorial 2016

Planul de lucru al Comitetului Sectorial în Construcţii 2016

 

 

 

 CHIȘINĂU, 29 ianuarie 2016

 

 

 

Comitetul Sectorial este parte a Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura construcţiilor (în continuare Comisie), cu rol consultativ, creat în scopul asigurării şi acordării suportului în promovarea intereselor ramurii construcţiilor în domeniul educaţional şi de formare profesională iniţială şi continuă.

 

Misiunea:

 

Susţinerea dezvoltării forţei de muncă flexibile, calificate şi competitive în contextul integrării europene şi cerinţelor pieţii forţei de muncă.

 

Obiective:

 

a)      ameliorarea dialogului social dintre parteneri în procesul de elaborare şi implementare a bazelor de reglementare a relaţiilor în domeniul formării profesionale la nivel de ramură;

 

b)      studierea tendinţelor internaţionale în domeniul dezvoltării ramurii şi formării profesionale în vederea orientării politicilor proprii spre acestea;

 

c)      contribuirea la dezvoltarea unei oferte de formare profesională solidă, relevantă şi corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei muncii;

 

d)      cooperarea cu alte comitete sectoriale ale ramurilor economiei naţionale pentru cercetarea tendinţelor pieţei muncii şi transferul de experienţe în domeniul dezvoltării sistemului de formare profesională;

 

e)      stabilirea parteneriatelor cu organizaţii similare, întreprinderi, instituţii de formare profesională din ţară şi de peste hotare.

 

 

 

Scopuri de viitor:

 

 • Elaborarea şi implementarea standardelor ocupaţionale axate pe competenţe;
 • Atragerea investiţiilor în vederea formării profesionale;
 • Asigurarea funcţionării eficiente a unui sistem de formare profesională receptiv la necesităţile pieţei muncii;
 • acordarea suportului pentru elaborarea şi validarea calificărilor şi curriculum-ului pentru instituţiile de formare profesională în ramură;

 

 

 

 

 

1 Introducere

 

Reieşind din activităţile realizate în 2015, Comitetul Sectorial în Construcţii îşi planifică în anul 2016 o continuare a activităţilor iniţiate şi iniţierea activităţilor noi ce ar contribui la consolidarea şi dezvoltarea sectorului.

 

În scopul realizării obiectivelor, comitetul îşi propune să continue iniţiativa anilor precedenţi de a promova ideea definirii statutului comitetelor sectoriale, menţionat printr-un act legislativ.

 

2 Activităţi

 

Astfel, pentru anul 2016, Comitetul Sectorial în Construcţii, îşi propune următoarele activităţi:

 

 1. a. Cadrul normativ şi legislativ:

 

-       Participarea la elaborarea Legii cu privire la profesiile muncitoreşti;

 

-       Promovarea legii privind statutul comitetelor sectoriale;

 

-       Participarea în grupul de lucru al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru modificarea „Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor” şi a metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţiionale;

 

-       Înaintarea propunerilor de modificare a Codului Educaţiei;

 

 1. b. Formarea profesională a angajaţilor din domeniu:

 

-       Dezvoltarea în continuare a Comitetului Sectorial în Construcţii în scopul reprezentării intereselor de instruire şi formare profesională;

 

-       Perfecţionarea continuă a cadrelor din domeniu, în cadrul mecanismelor create prin dialogul tripartit;

 

-       Colaborare cu Fundaţia Europeană de Formare Profesională (ETF) în domeniul formării profesionale;

 

-       Colaborare cu Proiectul ADA “Centrul de formare profesională în domeniul construcţiilor”, scopul fiind organizarea şi funcţionarea Centrului pentru formarea profesională în domeniul construcţiilor din Republica Moldova;

 

-       Stabilirea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ în scopul implicării elevilor în activitatea practică;

 

 1. c. Asigurarea ramurii cu standarde ocupaţionale calitative şi suficiente la număr:

 

-       Atragerea donatorilor internaţionali pentru elaborarea a 10 standarde ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti;

 

-       Determinarea meseriilor pentru care vor fi elaborate standardele ocupaţionale;

 

-       Crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaţionale;

 

-       Coordonarea activităţilor de elaborare a standardelor ocupaţionale;

 

 

 

Registrului de evidenţă a Standardelor Ocupaţionale Elaborate

 

-       Completarea registrului cu informaţia curentă;

 

 1. d. Elaborare de produse curriculare:

 

-       Participarea la elaborarea Calificărilor (recomandarea experţilor din domeniu, ce practică meseriile corespunzătoare);

 

-       Participarea la elaborarea Curriculumului (recomandarea experţilor, reprezentanţi ai agenţilor economici);

 

 1. e. Participare la elaborarea studiilor:

 

-       Colectarea informaţiei de la agenţii economici privind forţa de muncă necesară;

 

-       Furnizarea informaţiei colectate structurilor de resort în scopul ajustării pieţei forţei de muncă.

 

3 Rezultate

 

 1. Două vizite internaţionale de studiu în scopul stabilirii parteneriatelor şi consolidării comitetului sectorial;
 2. Adoptarea Legii cu privire la profesiile muncitoreşti şi statutului comitetelor sectoriale;
 3. Modificarea Codului Educaţiei;
 4. Ajustarea „Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor” şi a medodologiei de elaborare a standardelor ocupaţiojnale;
 5. Elaborarea a cel puţin 10 standarde ocupaţionale;
 6. Registrul de evidenţă a SO elaborate;

 

4 Cooperarea cu alţi actori de bază şi parteneri

 

În scopul atingerii obiectivelor propuse, Comitetul Sectorial în Construcţii îşi propune fortificarea şi stabilirea parteneriatelor cu următoarele instituţii:

 

 1. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

 

b.  Ministerul Educaţiei;

 

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;

 

d.  Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP);

 

 1. Proiectul „Fundaţia Internaţională „Liechtenstein Development Service” (LED);
 2. Proiectul Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova;
 3. Fundaţia Europeană de Formare Profesională (ETF);
 4. Proiectul ADA “Centrul de formare profesională în domeniul construcţiilor”
 5. Federaţia „SINDICONS”;
 6. Comisia ramurală consultări şi negocieri colective;
 7. Comitetul Sectorial în Construcţii din România;
 8. Institutul de cercetări în Construcţii „INCERCOM”;

 

m.Confederaţia Naţională a Patronatelor din Republica Moldova;

 

 1. Companii din sectorul Construcţiilor;

 

 • o.  Colegiul de Construcţii;

 

p.  Instituţii de învăţămînt secundar profesional;

 

q.  Universitatea Politehnică din Republica Moldova.

 

 

 

5 Planul/Programul întrevederilor planificate pentru anul 2016

 

 

 

Data

Agenda prevăzută

Ianuarie 2016

 • Aprobarea meseriilor pentru elaborarea Standardelor Ocupaționale pentru 10 profesii;
 • Comentarii la proiectul Codului Educației;
 • Comentarii la legea profesiilor;
 • Colectarea informaţiei privind piaţa forţei de muncă;
 • Modificarea Registrului de evidenţă a SO;

Aprilie 2016

 • Identificarea donatorilor pentru elaborarea standardelor;
 • Termeni de Referință și crearea unui grup de lucru care are drept sarcină de a elabora Standarde Ocupaționale pentru 10 profesii;

Mai 2016

 • Planificarea vizitelor de studii;
 • Comentarii privind „Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor” şi a medodologiei de elaborare a standardelor ocupaţiojnale;

Iulie 2016

 • Aprobarea standardelor ocupaţionale
 • Participarea la elaborarea calificărilor şi curriculuim;

Seprembrie

2016

 • Stabilirea parteneriatelor de realizare a practicii elevilor;
 • Colectarea informaţiei privind piaţa forţei de muncă;

Noiembrie 2016

 • Sedinţă de totalizare;
 • Planificarea activităţilor pentru anul 2017.

 

 

 

Ce respect,

 

Lidia BARBUROŞ

 

Preşedinte al Comitetului Sectorial

În formare profesională în ramura construcţiilor