Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Raportul de activitate al Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor pe perioada anului 2016

Descărcaţi PDF

RAPORTUL

de activitate al Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor

pe perioada anului 2016

Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor vă prezintă raportul succint cu privire la acţiunile realizate în anul 2016. 

La fel ca şi în anii precedenţi acţiunile Comitetului Sectorial au avut ca scop:

-         elaborarea și implementarea standardelor ocupaționale axate pe competențe;

-         atragerea investițiilor în vederea formării profesionale;

-         asigurarea funcționării eficiente a unui sistem de formare profesională receptiv la necesitățile pieței muncii;

-         acordarea suportului pentru elaborarea și validarea calificărilor și curriculum-ului pentru instituțiile de formare profesională în ramură.

Activităţi:

-         Pe parcursul anului 2016, Comitetul Sectorial s-a întrunit în 8 şedinţe de lucru, în cadrul cărora au fost discutate mai multe probleme, inclusiv, privind crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, examinarea proiectelor SO și luarea deciziilor în acest sens;

-         Participarea la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.863 din 8 octombrie 2014 „Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale”;

-         Examinarea demersului Centrului de Excelenţă în Construcții cu privire la promovarea unei meserii noi „Instalator instalații încălzire, ventilare și climatizare”;

-         Pregătirea avizului la proiectul Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților;

-         Examinarea și perfectarea avizului la proiectul Regulamentului cu privite la certificarea   cunoștințelor și competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală;

-         Elaborarea a trei standarde ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti: Instalator instalaţii aparate și echipamente de ventilare și climatizare; Instalator instalații de încălzire și echipamente solare. Aceste standarde au fost elaborate de către Federaţia Patronală „CONDRUMAT”, cu suport din partea Fundației Liechtenstein” LED.  Cel de-al treilea standard - Constructor de acoperișuri, a fost elaborat de către „INCERCOM”, cu suport din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor;

-         Crearea  Grupurilor de lucru pentru elaborarea PO și SO;

-         Crearea  Comisiilor pentru evaluarea și validarea standardelor ocupaţionale;

-         Determinarea Companiilor şi înaintarea propunerilor  privind conlucrarea în procesul de  elaborare a standardelor ocupaţionale;

-         Colaborarea cu agenții economici privind implicarea lor în procesul de elaborare a calificărilor și Curriculelor;

-         Constituirea Grupurilor de lucru pentru evaluarea și validarea calificărilor la profesiile muncitorești: „Tencuitor”, „Instalator instalații de încălzire și echipamente solare”,  „Instalator instalaţii aparate și echipamente de ventilare şi climatizare”;

-         În total în anul 2016 a fost finalizată elaborarea, adoptate şi publicate în Monitorul oficial al Republicii Moldova 8 standarde ocupaţionale pentru meseriile: tîmplar în construcții; învelitor cu material în rulou sau în foi; maşinist la automacara; placator cu plăci; asfaltobetonist; montator pereți și plafoane din ghips carton; instalator instalații de încălzire şi echipamente solare;  instalator instalaţii, aparate şi echipamente de ventilare şi climatizare;

-        

-         La solicitarea Ministerului Educației au fost delegați membri ai CSC în Comisiile de concurs pentru selectarea directorilor școlilor profesionale;

-         A fost semnat Acordul de colaborare cu Ministerul Educației în vederea elaborării, promovării și asigurării realizării politicii de stat în domeniul educației, inclusiv în învățămîntul profesional tehnic.

-         Consolidarea parteneriatului viabil între părțile componente ale dialogului social în domeniul formării profesionale.

Participarea reprezentanţilor Comitetului în alte activităţi:

      - Aniversarea a 50 ani de activitate a Școlii profesionale or. Căușeni;

-         Grupul de focalizare pentru mecanismul de cooperare al Comitetelor Sectoriale în Republica Moldova;

-         Atelierul de lucru Registrul calificărilor din Cadrul calificărilor RM, 15 noiembrie 2016;

-         Validarea Procesului Torino 2016 în Republica Moldova, 29 septembrie 2016, de comul cu celelalte Comitete Sectoriale pentru formarea profesională la;

-         Validarea Procesului Torino 2016 în RM;

-         Atelierul de lucru din 15 septembrie 2016 cu privire la portalul web pentru reforma IPT, elaborat pentru instituțiile care fac parte din IPT sau contribuie la reforma IPT. Portalul menționat a fost elaborat de către Ministerul Educației cu sprijinul Proiectului UE de asistență tehnică pentru domeniul învațămînt și formare profesională în Republica Moldova;

-         Atelierul de lucru organizat de către ETF (European Training Foundation/Fundația Formării Europene. Au avut loc discuții și au fost conștientizați factorii de succes ai Comitetelor Sectoriale, cu implicarea experților și prezentarea practicilor UE;

-         Alături de alte Comitete sectoriale de ramură, reprezentanți ai proiectului UE ”Asistență Tehnică în domeniul învățămînt și formare profesională”, reprezentanța CALLIDUS în RM, am participat la implementarea proiectului ”Centrul de formare profesională în domeniul construcțiilor”, etc. La prima etapă au fost  evaluate 5 Centre de excelență din cele 10 selectate pe țară, unul din care a fost și Centrul de excelență în construcții creat pe baza Colegiului de construcții din mun. Chișinău.  

-        

-         La invitaţia proiectului Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg, membrii Comitetului Sectorial au participat la Masa Rotundă cu tema Optimizarea traseului profesional al absolvenţilor Şcolilor Profesionale, care a avut loc la data de 15 aprilie 2016, în incinta Şcolii Profesionale din or. Căuşeni ș.a.

Activităţi internaţionale

Evenimentele principale:

  1. La 7 aprilie 2016 s-a desfăşurat Atelierul de lucru cu subiectul „Asumarea dialogului social pentru schimbarea viziunii asupra învăţămîntului profesional tehnic în domeniul construcţiilor din Republica Moldova”, eveniment organizat de către Proiectul de Asistenţă Tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova, la iniţiativa Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor. În cadrul atelierului au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Comitetului Sectorial din domeniul construcţiilor, reprezentanţii Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”, agenţii economici din domeniul construcţiilor, reprezentanţii instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic care oferă pregătire profesională în domeniul construcţiilor şi experţii proiectului de „Asistenţă Tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova”. Scopul principal al Atelierului a fost consolidarea dialogului social în domeniul formării profesionale în sectorul construcţiilor. Activitatea Atelierului s-a axat în mod special pe prezentarea activităţii Comitetului Sectorial, discutarea procesului de elaborare a Standardelor Ocupaţionale.

2.      Colaborarea cu Proiectul ADA, scopul fiind organizarea şi funcţionarea Centrului pentru formarea profesională în domeniul construcţiilor din Republica Moldova – creat pe baza Colegiului de Construcţii. Pînă în prezent, a fost creat un grup de formarea formatorilor, instruiţi în cadrul proiectului, au fost certificate 8 persoane. A fost creat un grup de lucru pentru formarea mentorilor din 12 persoane, reprezentanţi ai Companiilor din Construcţii, care au fost instruiți în cadrul proiectului, au fost testaţi și înmînate certificate. Mai puțin satisfăcător ne-am prezentat la crearea grupurilor de lucru pentru instruirea profesiilor muncitoreşti fierar-betonist şi pietrar-zidar. Companiile din Construcţii nu au fost cointeresate pentru participarea angajaţilor săi la instruiri. Proiectul menţionat a derulat pînă în septembrie 2016. A fost creat Centrul nominalizat. Partenerii care au susţinut şi au participat la crearea Centrului, astăzi nu sunt implicați în activităţi.

3.      Comitetul Sectorial a participat activ la toate activităţile organizate de structurile interesate din ţară şi internaţionale: întruniri, seminare, vizite de studiu, activitate permanentă în cadrul Grupurilor de lucru şi alte activităţi legate de activitatea Comitetului Sectorial.

Deplasări

1.     Participarea la Conferinţa Internaţională Dezvoltarea Parteneriatului Social în formarea profesională continuă, care a avut loc la Torino, Italia.

2.     Învăţarea la locul de muncă, schimb de experienţă, învăţămîntul dual - Torino, Italia şi or. Astana, Kazahstan.

  1. Vizita de studiu în cadrul delegaţiei Republicii Moldova şi familiarizarea cu sistemul de formare profesională tehnică din Slovenia, dezvoltarea programelor de formare profesională inclusiv a standardelor ocupaţionale și a calificărilor profesionale, modalităţi implicare a reprezentanţilor pieţei muncii în dezvoltarea învăţământului profesional tehnic. Proiectul Uniunii Europene "Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională în Republica Moldova".

Cooperarea cu alţi actori de bază şi parteneri

1.     Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

2.     Ministerul Educaţiei

3.     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

4.     Proiectul „Fundaţia Internaţională „Liechtenstein Development Service” (LED)

5.     Proiectul Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova GOPA

6.     Fundaţia Europeană de Formare Profesională (ETF)

7.     Federaţia „SINDICONS”

8.     Comisia ramurală consultări şi negocieri colective

9.     Proiectul ADA „Centrul de formare profesională în domeniul construcţiilor”

10.                        Comitetul Sectorial în Construcţii din România

11.                        Institutul de cercetări în Construcţii „INCERCOM”

12.                        Confederaţia Naţională a Patronatelor din Republica Moldova

13.                        Companii din sectorul Construcţiilor

14.                        Centrul de Excelență în Construcții

15.                        Instituţii de învăţămînt secundar profesional

Problemele cu care ne confruntăm:

1. Consolidarea şi Dezvoltarea Parteneriatului Strategic prin crearea mai multor Comitete Sectoriale.

2. Comitetul Sectorial, fiind o structură ce activează pe bază obştească, are nevoie de un secretariat tehnic (2 persoane), dotat şi finanţat respectiv (legalizarea Statutului), legalizarea statutului prin lege organică.

Propuneri:

1. Promovarea de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a proiectului de lege cu privire la Comitetele Sectoriale

2. Finanţarea și co-finanțarea CSC ( de Stat, Sindicate, Asociații Patronale, granturi, etc.);

3. Crearea Secretariatului tehnic (cel puțin din 2 unități), dotat şi finanțat respectiv;

4. Crearea unui Fond special destinat pentru finanțarea elaborării, actualizării și promovării Standardelor Ocupaționale (SO) și a documentelor normative în construcții (DNC) ;

5. Schimb de experiență cu Comitetele sectoriale similare din țările economic avansate.

CONCLUZII

Informaţia prezentată reflectă succint obiectivele Comitetului Sectorial ce ţin de Formarea Profesională din ramura Construcţii. Este cert faptul că colectivul Comitetului depune eforturi mari, orientate spre evaluarea situaţiei în domeniul cererii şi ofertei forţei de muncă calificate din ramură şi încadrării Parteneriatului Social, ca factor determinant în procesul respectiv.

Sectorul construcţiilor are nevoie de forţă de muncă calificată, oilitici publice care să încurajeye tineretul studios, sa-şi profeseze meseria  în ţară în schimbul unor reale de ordin social şi economic, precum şi acţiuni urgente şi eficiente, întreprinse de Stat, pentru reducerea exodului cadrelor calificate în afara ţării.

Produsul activităţii Comitetului, desfăşurate pînă în present, ar fi un suport pentru organizarea activităţii reuşite a Comitetului în viitor.

Este de menţionat rolul pozitiv al parteneriatului pentru formarea profesională, în special a partenerilor internaţionali.

O concluzie importantă este, că rolul principal de organizator, coordonator şi responsabil de viitorul cadrelor din ramura construcţii, îi revine Comitetului Sectorial. În acest context, relevăm necesitatea Comitetului de a beneficia de sprijin acordat, atît din partea Comisiei Ramurale pentru Consultări şi Negocieri Colective, cît şi din partea Guvernului.

Pînă în prezent nu putem afirma că am obţinut succese mari. Este necesar să ne consolidăm, dar totodată să fie create Comitete Sectoriale şi în alte ramuri ale economiei naţionale, ceea ce ar avea un impact pozitiv și asupra Comitetului Sectorial în Construcţii, care este dispus spre continuarea activităţii sale mai energic şi rezultativ.  

Cu respect,

Lidia Barburoş,

Director executiv al

Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”,

Preşedinte al CSC